Världens första reglerade whiskyfond

Start-3 2019-02-08T11:27:14+00:00

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt
som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad.

 Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning.

Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen
att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

The Single Malt Fund – en unik möjlighet.

Teckna online hos Mangold

Teckna online direkt med Bank-ID hos Mangold Fondkomission AB. Du anger där enkelt till vilken depå/bank du vill ha skickat dina fondandelar.
Ta mig till Mangold

Du kan även teckna genom
att använda ANMÄLNINGSSEDELN

Som kund hos Nordnet kan du teckna direkt

Du hittar vår fond under övriga erbjudanden

Min depå > Nyintroduktioner under rubriken ‘Företagshändelser’

Ta mig till nordnet

Pressmeddelande – Januari 2019

Stockholm den 14 januari 2019

Pressmeddelande
The Single Malt Fund AB (publ)
Organisationsnummer 559118–4949

The Single Malt Fund AB (publ) offentliggör prospekt 

The Single Malt Fund AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör prospekt (”Prospektet”) avseende erbjudande till allmänheten att teckna kapitalandelslån (”Andelslånen”) emitterade av The Single Malt Fund AB (publ). Prospektet avser Andelslånen som ska emitteras den 28 mars 2019 i enlighet med Emittentens villkor för kapitalandelslån av den 14 januari 2019 (”Villkoren”) om högst 25 000 000 Euro.

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten såväl som för institutionella investerare med hemvist i Sverige varför Prospektet har upprättats av Emittenten. Prospektet har upprättats av Emittentens styrelse i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 januari 2019 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet hålls tillgängligt hos Emittenten med adress Amalia Jönssons Gata 21, 421 31 Västra Frölunda, Sverige, på Emittentens hemsida www.thesinglemaltfund.com, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt skickas i pappersform till dem som begär det.

Emittenten har ansökt om upptagande till handel av Andelslånen på Debt Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB. Givet att Emittentens ansökan godkänns planeras handel med Andelslånen påbörja den 4 april 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Christian Svantesson
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 20:00.

LADDA NER GRUNDPROSPEKT

Whisky som investering fortsätter att imponera.
Läs senaste rapporten från Rare Whisky 101 och låt dig imponeras!

Läs mer här
Ladda ner anmälningssedel

ANMÄLNINGSSEDEL
The Single Malt Fund
Januari 2019

LADDA NER
Ladda ner prospektet

GRUNDPROSPEKT
The Single Malt Fund AB (publ)

LADDA NER

Trygghet och transparens

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och vi ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige. Vi har därmed skapat världens första reglerade whiskyfond som investerar i whisky och kan således bjuda in allmänheten att investera.

Att vara reglerad innebär att vi verkar under tillsyn av Finansinspektionen. Då värdepappren som investerarna håller även kommer att vara noterade på en andrahandsmarknad, där vi fått beslut om notering hos Nordic Growth Market, Stockholm (NGM-NDX) så kommer marknadsplatsens regulatoriska krav även reglera hur fonden måste uppträda under de regler som en börsnotering kräver.

Värderingsprinciperna för andelsvärdets utveckling och slutliga resulterande avkastning är underställda de internationella redovisningsreglerna, IFRS.

Andelsvärdet och avkastningen revideras årligen av PWC och värderas av RSM, oberoende värderare (auktoriserad av revisorsnämnden).

Alla svenska värdepappersfonder måste ha ett förvaringsinstitut. Detta institut skall ta emot och förvara den egendom som fonden äger och se till att utgivning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Förvaringsinstitutet skall övervaka samtliga transaktioner som utförs för fondens räkning. The Single Malt Fund har ingått avtal med Intertrust att agera förvaringsinstitut för fondens räkning. 

Whiskyfonden har sökt just dessa regulatoriska och administrativa instanser för att säkerställa investerartrygghet med den transparens som följer av alla inblandade parters krav på öppenhet och regelverk.

Varför en whiskyfond?

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, sk ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur investeringssynpunkt:
Dels har vi en starkt växande efterfrågan, globalt sett, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i fjärran östern (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar även de mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha. (Läs mer om whiskymarknaden här).

Vidare har just limiterad whisky, som vi avser investera i, egenskapen att konsumeras (tack och lov!) och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky, stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringarna på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft vilken i sin tur driver efterfrågan.

Dessa två strukturella faktorer interagerar på ett unikt och fördelaktigt sätt ur investeringssynpunkt, med ett stigande pris som följd. Whiskyfonden kan därmed dra nytta av detta, vilket åskådliggörs i grafen nedan. 

Whiskyfond - graf prisutveckling

Ett nära samarbete med whiskyindustrin

Fonden har för avsikt att knyta nära kommersiella band med whiskyindustrins producenter.

Detta arbete har redan initierats. Den initiala responsen från branschen har varit positiv. Dels uppskattas det att vi är reglerade och under tillsyn av myndigheterna. Dels har det uttryckts gillande att fonden är öppen för ”vanliga whiskyälskare”.

Vår intention är vidare att agera som ett interface mellan whiskyindustrin, branschen och destillerierna å ena sidan, samt alla whiskyentusiaster, investerare och samlare å andra sidan. Med The Single Malt Fund öppnas ännu ett sätt att ta del av whiskyns fantastiska värld.

Whiskyglas
Nyhetsbrev
Ladda ner prospektet

REVIDERAD DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
1 januari – 30 juni 2018

Ladda ner
Ladda ner prospektet

INFORMATIONSBLAD
The Single Malt Fund

Ladda ner

*Fältet är obligatoriskt.


Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards Swedish investors abroad. The Fund is only allowed to market the investment offer to Swedish investors. No other permits for marketing the investment offer exist, so all information is intended only for Swedish investors and their representatives.

The reason for an English version of the website is primarily so that Swedish nationals living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, acting on their behalf as intermediaries. Since the Fund only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is correct and instructive to enable our Swedish investors to become clients. The individual prospect investor and/or it’s representative are wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

If you are not to be considered as a Swedish national, or being a representative of such, you may not access the website for the purpose of purchasing any securities related to the Fund. The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund. By registering and accessing the website the user also acknowledges that there has not been any promotions in any way, through marketing or otherwise by means to influence their decision to request access to the website.

For non-Swedish investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms consigned from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a Swedish correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given on the English section for is only for informative purpose. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. The summary of the prospectus is however translated and in accordance with the regulatory approved fund prospectus.