The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt
som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad.

 Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning.

Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen
att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

The Single Malt Fund – en unik möjlighet.

Ladda ner anmälningssedel

ANMÄLNINGSSEDEL
The Single Malt Fund
Oktober 2020

LADDA NER

Teckna online hos Mangold

Teckna online direkt med Bank-ID hos Mangold Fondkomission AB. Du anger där enkelt till vilken depå/bank du vill ha skickat dina fondandelar.
Ta mig till Mangold
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Delårsrapport 1 Jan – 30 Sep 2020
The Single Malt Fund
30 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

DELÅRSRAPPORT
1 Januari – 30 September 2020
The Single Malt Fund
30 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Preliminärt utfall av emission
The Single Malt Fund
5 oktober 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Investering om €1 000 000
The Single Malt Fund
24 september 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Investering om €4 000 000
The Single Malt Fund
17 september 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Halvårsrapport 2020
The Single Malt Fund
30 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

HALVÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
30 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Aktieägartillskott
The Single Malt Fund
22 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING
The Single Malt Fund
22 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

SLUTLIGA VILLKOR
för emission
The Single Malt Fund
22 juli 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Resultat av emission
The Single Malt Fund
30 juni 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Särskild upplysning
The Single Malt Fund
4 maj 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Årsredovisning
The Single Malt Fund
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

ÅRSREDOVISNING
1 Januari – 31 December 2019
The Single Malt Fund AB (publ)
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

NAV per 31 December 2019
The Single Malt Fund AB (publ)
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

PRESSMEDDELANDE
Kvartalsrapport Q1
The Single Malt Fund
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

DELÅRSRAPPORT
1 Januari – 31 Mars 2020
The Single Malt Fund AB (publ)
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner anmälningssedel

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
The Single Malt Fund
30 april 2020

LADDA NER
Ladda ner prospektet

GRUNDPROSPEKT
The Single Malt Fund AB (publ)
17 mars 2020

LADDA NER
Ladda ner slutliga villkor

DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
1 januari – 30 september 2019

LADDA NER
Ladda ner prospektet

KONCERNREDOVISNING 2018
The Single Malt Fund

Ladda ner
Ladda ner prospektet

ÅRSREDOVISNING 2017
The Single Malt Fund

Ladda ner

The Single Malt Fund presentation 2019

Christian Svantesson, grundare av och VD för The Single Malt Fund berättar om världens första reglerade whiskyfond och varför whisky är en mycket intressant investering.

Whisky som investering fortsätter att imponera.
Läs senaste rapporten från Rare Whisky 101 och låt dig imponeras!

Läs mer här

Trygghet och transparens

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och vi ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige. Vi har därmed skapat världens första reglerade whiskyfond som investerar i whisky och kan således bjuda in allmänheten att investera.

Att vara reglerad innebär att vi verkar under tillsyn av Finansinspektionen. Då värdepappren som investerarna håller även kommer att vara noterade på en andrahandsmarknad, där vi fått beslut om notering hos Nordic Growth Market, Stockholm (NGM-NDX) så kommer marknadsplatsens regulatoriska krav även reglera hur fonden måste uppträda under de regler som en börsnotering kräver.

Värderingsprinciperna för andelsvärdets utveckling och slutliga resulterande avkastning är underställda de internationella redovisningsreglerna, IFRS.

Andelsvärdet och avkastningen revideras årligen av PWC och värderas av RSM, oberoende värderare (auktoriserad av revisorsnämnden).

Alla svenska värdepappersfonder måste ha ett förvaringsinstitut. Detta institut skall ta emot och förvara den egendom som fonden äger och se till att utgivning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Förvaringsinstitutet skall övervaka samtliga transaktioner som utförs för fondens räkning. The Single Malt Fund har ingått avtal med Intertrust att agera förvaringsinstitut för fondens räkning. 

Whiskyfonden har sökt just dessa regulatoriska och administrativa instanser för att säkerställa investerartrygghet med den transparens som följer av alla inblandade parters krav på öppenhet och regelverk.

Varför en whiskyfond?

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, sk ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur investeringssynpunkt:
Dels har vi en starkt växande efterfrågan, globalt sett, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i fjärran östern (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar även de mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha. (Läs mer om whiskymarknaden här).

Vidare har just limiterad whisky, som vi avser investera i, egenskapen att konsumeras (tack och lov!) och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky, stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringarna på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft vilken i sin tur driver efterfrågan.

Dessa två strukturella faktorer interagerar på ett unikt och fördelaktigt sätt ur investeringssynpunkt, med ett stigande pris som följd. Whiskyfonden kan därmed dra nytta av detta, vilket åskådliggörs i grafen nedan. 

Whiskyfond - graf prisutveckling

Ett nära samarbete med whiskyindustrin

Fonden har för avsikt att knyta nära kommersiella band med whiskyindustrins producenter.

Detta arbete har redan initierats. Den initiala responsen från branschen har varit positiv. Dels uppskattas det att vi är reglerade och under tillsyn av myndigheterna. Dels har det uttryckts gillande att fonden är öppen för ”vanliga whiskyälskare”.

Vår intention är vidare att agera som ett interface mellan whiskyindustrin, branschen och destillerierna å ena sidan, samt alla whiskyentusiaster, investerare och samlare å andra sidan. Med The Single Malt Fund öppnas ännu ett sätt att ta del av whiskyns fantastiska värld.

Whiskyglas
Nyhetsbrev
Ladda ner slutliga villkor

DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund
1 januari – 30 september 2019

LADDA NER
Ladda ner prospektet

INFORMATIONSBLAD
The Single Malt Fund
17 mars 2020

Ladda ner
Ladda ner prospektet

INFORMATION FOLDER ENGLISH
The Single Malt Fund
17 mars 2020

DOWNLOAD

*Fältet är obligatoriskt.