Världens första reglerade whiskyfond

Start-3 2018-11-15T17:21:21+00:00

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt
som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad.

 Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning.

Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen
att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

The Single Malt Fund – en unik möjlighet.

Kommuniké – november 2018

Stockholm den 15 november 2018

Kommuniké
The Single Malt Fund AB (publ)
Organisationsnummer 559118–4949

Ytterligare teckningsperiod och nytt prospekt

Styrelsen och ledningen för The Single Malt Fund (”Fonden”) vill härmed meddela att den teckningsperiod som löpte ut 12 november 2018 inte resulterade i ett totalt kapital som är tillräckligt för att notera Fondens vinstandelsbevis. Fonden kommer därför att ansöka om registrering av ett nytt s.k. grundprospekt hos Finansinspektionen och därefter tillåta teckning av ytterligare andelar i Fonden. Syftet är att notera Fonden kring månadsskiftet februari/mars 2019. Närmare detaljer avseende teckningsperiod och tidpunkt för notering kommer att framgå av prospektet, efter godkännande av Finansinspektionen.

De bakomliggande skälen till att Fonden i dagsläget inte stängs för nyteckning är att ett antal större distributörer och investerare sent under teckningsperioden ställt sig positiva till en investering i fonden. Tiden sedan dessa kontakter och kontrakt slöts har dock inte medgett att dessa kunnat teckna i tid före den 12:e november. Dessa distributörer har dessutom aktivt bett om en förlängning av teckningsperioden. Genom att möjliggöra teckning av andelar under en ytterligare tidsperiod, gör styrelsen för Fonden bedömningen att detta medför att ett tillräckligt kapital för att notera Fonden kommer att tecknas.

Styrelsen för Fonden vill inte på något sätt riskera investerares medel genom att påbörja verksamheten utan tillräckligt kapital för att driva fonden. Vi förstår samtidigt att de som tecknade tidigt känner en viss frustration över att notering ännu inte har skett. Att en helt ny typ av fond tar ett drygt år på sig eller mer att etablera sig och vinna förtroende i de professionella leden, är i sig inget ovanligt. Fondens investeringsfokus är även det nytt i sammanhanget. Styrelsen finner dock nu att vi har fått det förtroende vi sökt i de professionella leden, investerare och distributörer, viket gör att vi känner en stor tillförsikt till distributörernas kapacitet och förmåga att attrahera och teckna erforderligt kapital. Vidare kommer justeringar att skrivas in i prospektet som möjliggör för fonden att ta in mer kapital om styrelsen anser att det skulle behövas.

Fondens distributörer, tillsammans med de privatpersoner/investerare som redan sänt in teckningsanmälningar, samt den justering av prospektet vi nu ämnar genomföra, gör att styrelsen bedömer förutsättningarna bättre än någonsin för att kunna möjliggöra en igångsättning av fonden som senast i månadsskiftet februari/mars 2019.

För er som redan sänt in teckningsanmälningar behövs ingen ytterligare åtgärd från er sida för att kunna teckna andelar. För er som inte längre önskar deltaga, är det som tidigare möjligt att återkalla teckningsanmälan. Det nya prospektet kommer, efter godkännande av Finansinspektionen, att offentliggöras på Fondens hemsida i december.

Styrelsen, The Single Malt Fund

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD, Christian Svantesson
Telefon: +46 70 888 02 89
E-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Whisky som investering fortsätter att imponera.
Läs senaste rapporten från Rare Whisky 101 och låt dig imponeras!

Läs mer här
Ladda ner anmälningssedel

ANMÄLNINGSSEDEL
Ny teckningssedel kommer i början av december.

Ladda ner prospektet

PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

TILLÄGG 3 TILL PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

TILLÄGG 4 TILL PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

Trygghet och transparens

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och vi ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige. Vi har därmed skapat världens första reglerade whiskyfond som investerar i whisky och kan således bjuda in allmänheten att investera.

Att vara reglerad innebär att vi verkar under tillsyn av Finansinspektionen. Då värdepappren som investerarna håller även kommer att vara noterade på en andrahandsmarknad, där vi fått beslut om notering hos Nordic Growth Market, Stockholm (NGM-NDX) så kommer marknadsplatsens regulatoriska krav även reglera hur fonden måste uppträda under de regler som en börsnotering kräver.

Värderingsprinciperna för andelsvärdets utveckling och slutliga resulterande avkastning är underställda de internationella redovisningsreglerna, IFRS.

Andelsvärdet och avkastningen revideras årligen av PWC och värderas av RSM, oberoende värderare (auktoriserad av revisorsnämnden).

Alla svenska värdepappersfonder måste ha ett förvaringsinstitut. Detta institut skall ta emot och förvara den egendom som fonden äger och se till att utgivning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Förvaringsinstitutet skall övervaka samtliga transaktioner som utförs för fondens räkning. The Single Malt Fund har ingått avtal med Intertrust att agera förvaringsinstitut för fondens räkning. 

Whiskyfonden har sökt just dessa regulatoriska och administrativa instanser för att säkerställa investerartrygghet med den transparens som följer av alla inblandade parters krav på öppenhet och regelverk.

Varför en whiskyfond?

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, sk ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur investeringssynpunkt:
Dels har vi en starkt växande efterfrågan, globalt sett, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i fjärran östern (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar även de mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha. (Läs mer om whiskymarknaden här).

Vidare har just limiterad whisky, som vi avser investera i, egenskapen att konsumeras (tack och lov!) och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky, stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringarna på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft vilken i sin tur driver efterfrågan.

Dessa två strukturella faktorer interagerar på ett unikt och fördelaktigt sätt ur investeringssynpunkt, med ett stigande pris som följd. Whiskyfonden kan därmed dra nytta av detta, vilket åskådliggörs i grafen nedan. 

Whiskyfond - graf prisutveckling

Ett nära samarbete med whiskyindustrin

Fonden har för avsikt att knyta nära kommersiella band med whiskyindustrins producenter.

Detta arbete har redan initierats. Den initiala responsen från branschen har varit positiv. Dels uppskattas det att vi är reglerade och under tillsyn av myndigheterna. Dels har det uttryckts gillande att fonden är öppen för ”vanliga whiskyälskare”.

Vår intention är vidare att agera som ett interface mellan whiskyindustrin, branschen och destillerierna å ena sidan, samt alla whiskyentusiaster, investerare och samlare å andra sidan. Med The Single Malt Fund öppnas ännu ett sätt att ta del av whiskyns fantastiska värld.

Whiskyglas
Nyhetsbrev
Ladda ner prospektet

REVIDERAD DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund

Ladda ner
Ladda ner prospektet

INFORMATIONSBLAD
The Single Malt Fund

Ladda ner

*Fältet är obligatoriskt.


Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards Swedish investors abroad. The Fund is only allowed to market the investment offer to Swedish investors. No other permits for marketing the investment offer exist, so all information is intended only for Swedish investors and their representatives.

The reason for an English version of the website is primarily so that Swedish nationals living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, acting on their behalf as intermediaries. Since the Fund only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is correct and instructive to enable our Swedish investors to become clients. The individual prospect investor and/or it’s representative are wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

If you are not to be considered as a Swedish national, or being a representative of such, you may not access the website for the purpose of purchasing any securities related to the Fund. The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund. By registering and accessing the website the user also acknowledges that there has not been any promotions in any way, through marketing or otherwise by means to influence their decision to request access to the website.

For non-Swedish investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms consigned from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a Swedish correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given on the English section for is only for informative purpose. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. The summary of the prospectus is however translated and in accordance with the regulatory approved fund prospectus.