Teckna nu!

Start-2 2018-04-18T15:28:24+00:00

Whisky som investering fortsätter att imponera.
Läs senaste rapporten från Rare Whisky 101 och låt dig imponeras!

Läs mer här

Teckna nu!

Följande handelsplatser erbjuder teckning online. Se mer information nedan.

Förlängd teckningsperiod

Styrelsen i The Single Malt Fund AB (publ) har fattat beslut om att förlänga anmälningsperioden för teckning fram till den 31 maj.
Finansinspektionen har idag den 18 april, 2018, godkänt tillägget till prospektet.

Anledningen till förlängd teckningsperiod är att ge fler investerare möjlighet att ta del av information om Emittentens verksamhet och erbjudande.

För er som redan tecknat och önskar kvarstå, så behöver ni inte agera, utan teckningen kvarstår.

Väl mött! Sláinte!

Christian Svantesson
VD, The Single Malt Fund AB (publ)

Pressmeddelande 2018-04-18

LADDA NER

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt
som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad.

 Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning.

Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen
att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

The Single Malt Fund – en unik möjlighet.

Teckna online hos Mangold Fondkommission AB

Du kan även teckna genom att använda anmälningssedeln nedan.

Som kund hos Avanza kan du teckna direkt

Du hittar vår fond under övriga erbjudanden

Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner > Övriga erbjudanden

Ta mig till Avanza

Som kund hos Nordnet kan du teckna direkt

Du hittar vår fond under övriga erbjudanden

Min depå > Nyintroduktioner under rubriken ‘Företagshändelser’

Ta mig till nordnet
Ladda ner anmälningssedel

ANMÄLNINGSSEDEL
För teckning av Vinstandelsbevis i The Single Malt Fund AB (publ)

Ladda ner
Ladda ner prospektet

PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT
The Single Malt Fund

Ladda ner

Trygghet och transparens

The Single Malt Funds prospekt har blivit godkänt av Finansinspektionen och vi ämnar att notera fondandelarna på en reglerad marknad i Sverige. Vi har därmed skapat världens första reglerade whiskyfond som investerar i whisky och kan således bjuda in allmänheten att investera.

Att vara reglerad innebär att vi verkar under tillsyn av Finansinspektionen. Då värdepappren som investerarna håller även kommer att vara noterade på en andrahandsmarknad, där vi fått beslut om notering hos Nordic Growth Market, Stockholm (NGM-NDX) så kommer marknadsplatsens regulatoriska krav även reglera hur fonden måste uppträda under de regler som en börsnotering kräver.

Värderingsprinciperna för andelsvärdets utveckling och slutliga resulterande avkastning är underställda de internationella redovisningsreglerna, IFRS.

Andelsvärdet och avkastningen revideras årligen av PWC och värderas av RSM, oberoende värderare (auktoriserad av revisorsnämnden).

Alla svenska värdepappersfonder måste ha ett förvaringsinstitut. Detta institut skall ta emot och förvara den egendom som fonden äger och se till att utgivning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Förvaringsinstitutet skall övervaka samtliga transaktioner som utförs för fondens räkning. The Single Malt Fund har ingått avtal med Intertrust att agera förvaringsinstitut för fondens räkning. 

Whiskyfonden har sökt just dessa regulatoriska och administrativa instanser för att säkerställa investerartrygghet med den transparens som följer av alla inblandade parters krav på öppenhet och regelverk.

Varför en whiskyfond?

The Single Malt Fund har för avsikt att framförallt investera i limiterade upplagor/buteljeringar av färdig whisky, sk ”limited & rare whisky”.

Anledningen till det är att det finns mycket speciella och förmånliga strukturella faktorer som gör denna heterogena marknad mycket intressant ur investeringssynpunkt:
Dels har vi en starkt växande efterfrågan, globalt sett, särskilt vad gäller segmentet Single Malt. Denna ser vi framförallt i USA, men även i fjärran östern (APEC) och mellanöstern (EMEA). Indien och Kina visar även de mycket god tillväxt för Single Malt, särskilt exklusiva och limiterade utgåvor. Det görs stora investeringar från de ledande internationella producenterna för att skjuta fart på dessa två gigantiska marknader. Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Således blir den starka och växande efterfrågan svår att matcha. (Läs mer om whiskymarknaden här).

Vidare har just limiterad whisky, som vi avser investera i, egenskapen att konsumeras (tack och lov!) och därmed minskar tillgången/utbudet med tiden. Med minskat utbud av en specifik whisky, stiger priset.

Att hela marknaden ser en kraftig prisuppgång drivs av två faktorer. Utbudet minskar över tiden och inkomstförbättringarna på många utvecklingsmarknader möjliggör en ökad köpkraft vilken i sin tur driver efterfrågan.

Dessa två strukturella faktorer interagerar på ett unikt och fördelaktigt sätt ur investeringssynpunkt, med ett stigande pris som följd. Whiskyfonden kan därmed dra nytta av detta, vilket åskådliggörs i grafen nedan. 

Whiskyfond - graf prisutveckling

Ett nära samarbete med whiskyindustrin

Fonden har för avsikt att knyta nära kommersiella band med whiskyindustrins producenter.

Detta arbete har redan initierats. Den initiala responsen från branschen har varit positiv. Dels uppskattas det att vi är reglerade och under tillsyn av myndigheterna. Dels har det uttryckts gillande att fonden är öppen för ”vanliga whiskyälskare”.

Vår intention är vidare att agera som ett interface mellan whiskyindustrin, branschen och destillerierna å ena sidan, samt alla whiskyentusiaster, investerare och samlare å andra sidan. Med The Single Malt Fund öppnas ännu ett sätt att ta del av whiskyns fantastiska värld.

Whiskyglas
Nyhetsbrev
Ladda ner prospektet

REVIDERAD DELÅRSRAPPORT
The Single Malt Fund

Ladda ner
Ladda ner prospektet

INFORMATIONSBLAD
The Single Malt Fund

Ladda ner

*Fältet är obligatoriskt.