The Single Malt Fund AB (publ) offentliggör prospekt

Stockholm den 5 december 2017 

Pressmeddelande

The Single Malt Fund AB (publ)
Organisationsnummer 559118–4949

The Single Malt Fund AB (publ) offentliggör prospekt  

The Single Malt Fund AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör prospekt (”Prospektet”) avseende erbjudande till allmänheten att teckna kapitalandelslån (”Andelslånen”) emitterade av The Single Malt Fund AB (publ) samt upptagande av dessa till handel på NGM. Prospektet avser Andelslånen som ska emitteras den 1 mars 2018 i enlighet med Emittentens villkor för kapitalandelslån av den 5 december 2017 (”Villkoren”) till lägst 10 000 000 Euro och högst 25 000 000 Euro.

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten såväl som för institutionella investerare med hemvist i Sverige varför Prospektet har upprättats av Emittenten. Prospektet har upprättats av Emittentens styrelse i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 december 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet hålls tillgängligt hos Emittenten med adress Amalia Jönssons Gata 21, 421 31 Västra Frölunda, Sverige, på Emittentens hemsida www.thesinglemaltfund.com, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt skickas i pappersform till dem som begär det.

Emittenten har ansökt om upptagande till handel av Andelslånen på Debt Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB. Givet att Emittentens ansökan godkänns planeras handel
med Andelslånen påbörja den 12 mars 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD, Christian Svantesson
Telefon: +46 70 888 02 89
E-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 16.45.

prospekt
Pressrelease (PDF)
pressrelease (WORD)
2017-12-11T17:16:02+00:00

Terms of agreement

The offer to invest in the Fund, as described in this English section, is only marketed towards Swedish investors abroad. The Fund is only allowed to market the investment offer to Swedish investors. No other permits for marketing the investment offer exist, so all information is intended only for Swedish investors and their representatives.

The reason for an English version of the website is primarily so that Swedish nationals living abroad can inform their financial advisors, private bankers, and alike, acting on their behalf as intermediaries. Since the Fund only accept applications through intermediaries, it is vital that all information is correct and instructive to enable our Swedish investors to become clients. The individual prospect investor and/or it’s representative are wholly responsible for ensuring that their investment in the Fund is permitted by national law.

If you are not to be considered as a Swedish national, or being a representative of such, you may not access the website for the purpose of purchasing any securities related to the Fund. The information on this website is only accessible through the individual voluntary proactive search for general information about the Fund. By registering and accessing the website the user also acknowledges that there has not been any promotions in any way, through marketing or otherwise by means to influence their decision to request access to the website.

For non-Swedish investors, information about the Fund is provided for informational purposes only. Information about the Fund is not to be regarded as an offer or solicitation regarding purchase of any securities related to the Fund.

The offer described on the website is not directed, directly or indirectly, to residents in the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Singapore, Switzerland or South Africa. The offer is not directed to persons whose participation requires prospectus, registration or other measures. The application form or other for the rights issue related documents may not be distributed in any country where such distribution or rights issue requires action under the preceding sentence or conflict with regulations in that country. Application forms consigned from such country may be disregarded. No direct applications from investors will be accepted unless through a Swedish correspondent bank counterpart.

I also understand that the information given on the English section for is only for informative purpose. The complete legal prospectus and all other documentation is only given in Swedish. The summary of the prospectus is however translated and in accordance with the regulatory approved fund prospectus.