Stockholm den 5 december 2017 

Pressmeddelande

The Single Malt Fund AB (publ)
Organisationsnummer 559118–4949

The Single Malt Fund AB (publ) offentliggör prospekt  

The Single Malt Fund AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör prospekt (”Prospektet”) avseende erbjudande till allmänheten att teckna kapitalandelslån (”Andelslånen”) emitterade av The Single Malt Fund AB (publ) samt upptagande av dessa till handel på NGM. Prospektet avser Andelslånen som ska emitteras den 1 mars 2018 i enlighet med Emittentens villkor för kapitalandelslån av den 5 december 2017 (”Villkoren”) till lägst 10 000 000 Euro och högst 25 000 000 Euro.

Erbjudandet är utan förbehåll öppet för allmänheten såväl som för institutionella investerare med hemvist i Sverige varför Prospektet har upprättats av Emittenten. Prospektet har upprättats av Emittentens styrelse i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 december 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet hålls tillgängligt hos Emittenten med adress Amalia Jönssons Gata 21, 421 31 Västra Frölunda, Sverige, på Emittentens hemsida www.thesinglemaltfund.com, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt skickas i pappersform till dem som begär det.

Emittenten har ansökt om upptagande till handel av Andelslånen på Debt Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB. Givet att Emittentens ansökan godkänns planeras handel
med Andelslånen påbörja den 12 mars 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD, Christian Svantesson
Telefon: +46 70 888 02 89
E-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 16.45.

prospekt
Pressrelease (PDF)
pressrelease (WORD)