Stockholm den 18 april 2018 

Pressmeddelande

Stockholm den 18 april 2018
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949

The Single Malt Fund AB (publ) förlänger teckningsperiod i pågående erbjudandet till allmänheten att teckna kapitalandelslån

The Single Malt Fund AB (publ) (”Emittenten”) har den 5 december 2017 offentliggjort prospekt (”Prospektet”) avseende erbjudande till allmänheten att teckna kapitalandelslån (”Andelslånen”) emitterade av The Single Malt Fund AB (publ) samt upptagande av dessa till handel på NGM. Emittentens styrelse har den 12 april 2018 beslutat att förlänga teckningsperioden i pågående erbjudande som nu löper från och med den 16 januari 2018 till och med den 31 maj 2018. Förlängning av teckningsperioden innebär även att datum för emission av Andelslånen flyttas fram till den 14 juni 2018. Till följd av detta ändras även datum för när Andelslånen tas upp till handel till den 25 juni 2018. Anledningen till förlängd teckningsperiod är att ge fler investerare möjlighet att ta del av information om Emittentens verksamhet och erbjudande.

Med anledning av styrelsens beslut har ett tilläggsprospekt upprättats av Emittenten. Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 april 2018 och offentliggjorts på Emittentens hemsida samma dag.

Uppdaterad tidsplan i korthet:

Teckningsperiod           16 januari – 31 maj

Tilldelning                     4 juni

Emission                        14 juni

Förstahandelsdag         25 juni

Prospektet och samtliga tillägg finns tillgängliga i elektroniskt format på Emittentens webbplats (www.thesinglemaltfund.com).

Investerare som före offentliggörande av tillägget har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Andelslånen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. till och med den 20 april 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Emittenten. Investerare som har anmält sig för teckning genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande eventuell återkallelse. Anmälan som inte återkallas kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av Andelslånen behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som ska läsas tillsammans med upprättade tillägg.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Christian Svantesson
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 16.00

Pressrelease (PDF)
pressrelease (WORD)