FAQ – Frågor och svar

Svensk FAQ2020-01-10T14:50:57+01:00

I denna FAQ har vi sammanfattat de vanligaste frågorna om The Single Malt Fund. Alla frågor finns besvarade i prospektet och vi rekommenderar alla som vill investera i fonden att läsa detta.

Hur investerar jag i fonden?2018-02-08T13:57:15+01:00

The Single Malt Funds prospekt har godkänts av Finansinspektionen.

Mangold Fondkommission AB håller i teckningen.
Teckna genom att fylla i Anmälningssedeln och skickar in den via post eller e-mail. Mangold kommer även öppna en online-registrering inom kort.
Därefter kommer dina andelar synas i din depå hos din bank.

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet kan du teckna dig hos dem direkt.
AVANZA: Gå in på Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner > Övriga erbjudanden
NORDNET: Gå in på Min depå > Nyintroduktioner under rubriken ‘Företagshändelser’

Är fonden öppen för vem som helst att investera?2018-01-14T17:22:33+01:00

Erbjudandet är i första hand riktat till den svenska allmänheten. Vi vänder oss främst till personer som inser värdet av whisky både som konsumenter och investerare. Vid en överteckning kommer vi att söka maximalt med andelsägare i syfte att få en god spridning.

Vad är förväntad årlig avkastning för mig som investerare?2018-01-16T11:01:43+01:00

Vi kan inte garantera en viss förväntad avkastning till investerare.

Målsättningen är att generera en nettoavkastning om ca 10 procent per år i genomsnitt under löptiden på Investeringskapitalet. För en mer utförlig beskrivning av avkastning, se prospektet.

De strukturella faktorerna och det faktum att fonden blir en spelare på den internationella whiskymarknaden skapar unika förutsättningar för oss som aktör. Vi tror således att vår målsättning är rimlig och har god möjlighet att uppfyllas.

Kan jag sälja mina andelar under fondens verksamhetsperiod?2018-01-16T11:32:48+01:00

Ja. Fonden är noterad Nordic Growth Market i Stockholm, där du kan ställa ut dina andelar till försäljning.

Vilka avgifter får jag som investerare?2018-01-16T11:29:55+01:00

Fonden belastas med totalt och maximalt 2,5% per år i sammanlagda avgifter (fondförvaltningsavgift och licensavgift).
Då fonden likvideras så delas den totala värdeökningen på likvideringsdagen 80/20 mellan investerare och bolaget (en så kallad performance fee).
Se prospektet för en fullständig beskrivning.

Kommer det ske någon utdelning under fondens levnad, i så fall hur stor och vilken frekvens?2018-01-14T17:25:26+01:00

Nej. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att maximera utfallet för fonden.

Hur kommer ni hålla oss som investerare informerade under resans gång?2018-01-14T17:25:37+01:00

All kommunikation med våra investerare sker på vår hemsida. Vi kommer löpande publicera kvartalsbrev (delårsrapporter enl IFRS, se prospektet).

Kommer fonden investera i olika valutaklasser?2018-01-14T17:25:47+01:00

Nej. Fondens valuta är enbart Euro.

Hur går handeln till med de underliggande tillgångarna, alltså whiskyflaskorna?2018-01-15T10:54:14+01:00

Fonden syftar till att vara aktivt förvaltad, vilket innebär att det löpande kommer att både köpas och säljas whisky. Vid avyttring av fondens investeringar kommer fonden i första hand vända sig till de investerare som registrerat sig för onlinehandel på vår hemsida. Detta ser vi som en trevlig fördel för våra investerare, då många av fondens innehav kommer att vara limiterade och kan vara svåra att få tag på. Som investerare i The Single Malt Fund får man första chans att köpa. Därefter vänder vi oss till den öppna marknaden via vår egen hemsida.

Vilka geografiska marknader kommer ni verka på?2018-01-14T17:31:03+01:00

Fonden kommer i sin löpande verksamhet att agera vitt och brett över whiskymarknaden, och ser inte några geografiska gränser. Detta gäller både när vi investerar/förvärvar och avyttrar investeringar.

Vilka risker är det förenat med att investera i fonden?2018-01-14T17:30:58+01:00

I verksamheten som investerare bjuds in till att investera i förekommer en rad risker som måste beaktas innan investeringen görs. Lagen och regelverket kring investeringserbjudanden till allmännheten stipulerar att riskerna skall beskrivas så utförligt som möjligt så att investerare kan bilda sig en uppfattning kring dessa. Vi anser att detta är mycket bra då det bidrar till att beskriva vad investeringen handlar om, även ifall beskrivningen inte är hundraprocentigt heltäckande. Dessa risker beskrivs i Prospektet samt kortfattat i fondens faktablad, ”KIID”.
Riskerna som beskrivs hänför sig dels till den operativa verksamheten i handeln med whisky, dels till riskerna som relaterar till investeringen som sådan. I det första fallet handlar det om allt som vi bedömer kan påverka verksamheten negativt, vilket kan vara en oändlig mängd faktorer, men där vi redogjort för de som vi bedömer de mest rimliga utifrån vad vi kan se i dagsläget, utan att rangordna eller värdera dem sins emellan. Naturligtvis kan det uppstå ytterligare risker över tiden, men vi tar inte upp extrema risker som solfläckar, vulkanutbrott och liknande. I det andra fallet handlar det om riskerna i sjäva investeringen av värdepappret. Här är det sk systematiska risker som gäller alla typer av värdepapper och specifika risker som hänför sig till den aktuella typen av värdepapper och arrangemangen kring handeln med dessa på andrahandsmarknaden (NGM-börsen.
Vi välkommnar era frågor kring risker och uppmuntrar därför er som potentiella investerare att ställa frågor kring de risker vi beskrivit och de risker vi inte berört.

Övriga frågor

Har du andra frågor som inte är besvarade på FAQ-sidan, så skicka ett kontakta oss, så ska vi försöka svara dig så fort som möjligt.

*Fältet är obligatoriskt.

Till toppen